aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

OGŁOSZENIE – działka Kochanów – I przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości :

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

 Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

brutto

 

1

365

 0,22

 Kochanów

JG1K/00007102/3

(księga wieczysta wolna od wpisów   i obciążeń)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

(Decyzja  nr 36/2012 z dnia 08.05.2012 r. o warunkach zabudowy)

 75 300,00 zł

 


Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r. o godzinie 9,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100) na konto depozytowe Gminy Kamienna Góra BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiski-em ”Wadium na poczet zakupu działki nr 365, obręb Kochanów” - najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Kamienna Góra.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć doku-menty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wi-adomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Wszelkich informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunal-nym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : gminakamiennagora.pl – zakładka samorzą/nieruchomości/sprzedaż nie-ruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
- Urzędu Gminy Kamienna Góra,
- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Kochanów
- na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
- na stronie internetowej : www.powiatowa.info

REKLAMA