aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

OGŁOSZENIE – działki Przedwojów – I przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dziesięciu nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza  nieruchomości do przetargu

(brutto)

1

649/1

0,1654

Przedwojów

JG1K /00003381/4

 wolna od wpisów           i obciążeń

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Uchwała Nr XXXVI/209/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Przedwojów)

 

89 100,00 zł

2

649/3

0,1827

98 400,00 zł

3

649/4

0,1902

102 400,00 zł

4

649/5

0,1931

103 950,00 zł

5

649/6

0,1935

104 200,00 zł

6

649/14

0,3053

164 400,00 zł

7

649/15

0,2018

108 650,00

8

649/16

0,2013

108 240,00 zł

9

649/17

0,2007

108 000,00 zł

10

649/18

0,2002

107 800,00 zł

 

 

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 14 maja 2021 r. w niżej wymienionych godzinach:
• dz. Nr 649/1 o godzinie 9,30,
• dz. Nr 649/3 o godzinie 10,00,
• dz. Nr 649/4 o godzinie 10,30,
• dz. Nr 649/5 o godzinie 11,00,
• dz. Nr 649/6 o godzinie 11,30,
• dz. Nr 649/14 o godzinie 12,00,
• dz. Nr 649/15 o godzinie 12,30,
• dz. Nr 649/16 o godzinie 13,00,
• dz. Nr 649/17 o godzinie 13,30,
• dz. Nr 649/18 o godzinie 14,00,

w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100) na konto depozytowe Gminy Kamienna Góra BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiskiem ”Wadium na poczet zakupu działki (wpisać odpowiedni nr działki) – Przedwojów” - najpóźniej do dnia 11 maja 2021 r.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Kamienna Góra.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Wszelkich informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : gminakamiennagora.pl – zakładka samorząd - nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
- Urzędu Gminy Kamienna Góra,
- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Przedwojów
- na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
- na stronie internetowej : www.powiatowa.info

 

REKLAMA